Telefonas: (8-37) 312335 El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt
Teisinė informacijaLopšelis – darželis „LINELIS“ savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais; Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento, švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio “Linelis” nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos veiklos programa ir kitais teisės aktais.

 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853)
 2. Valstybinė švietimo 2013-2022 strategija
 3. Valstybės pažangos strategija “Lietuvos pažangos strategija „LIETUVA 2030“ (2012 (2012 -05 -15) 15)

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5 

 4. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (2014M. BIRŽELIO 12 D. Nr. V-683)
 5. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” PAKEITIMO (2016M. SAUSIO 26 D. Nr. V-93)
 6. Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 M. BIRŽELIO 22 D. Nr. B1-610)
 7. Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 M. LAPKRIČIO 11 D. Nr. V-964)
 8. Geros mokyklos koncepcija (2015-12-21)

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

 9. “Tėvų linija” – http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

 10. Valstybinio audito ataskaita: Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti (2018-09-27)

  https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24623


Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą