Telefonas: +370 37 312 335
El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt Adresas: Savanorių pr. 236A, Kaunas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų vertinimasVaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.

Kauno lopšelyje-darželyje ,,Linelis” vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ (2014). Pasiekimų aprašą sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių (žr. paveikslą), išskirtų siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymosi ir atsižvelgiant į vaiko raidos bei ugdymosi ypatumus. Pasiekimų sritys yra lygiavertės. Jos apima visus svarbiausius vaiko nuo gimimo iki šešerių metų pasiekimus, kurie sudaro pamatą sėkmingai kompetencijų – socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės – plėtotei priešmokykliniame ugdyme.

Vaikui pradėjus lankyti darželį, siekiama užtikrinti globos ir ugdymo tęstinumą, ypač adaptaciniame laikotarpyje. Pedagogai, siekdami pažinti vaiką, pirmiausia individualiai bendrauja su tėvais (globėjais), išsiaiškina šeimos lūkesčius, vaiko poreikius, interesus, nustato esamą gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Duomenys apie vaikus renkami nuolat stebint, kaupiant vaikų darbelius, užrašant naujus reiškinius dienynų ataskaitose ir vaikų darbelių aplanke, atkreipiamas dėmesys į ypatingus pasiekimus ar nesėkmes.

Vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą, svarbu:

Apie vaiko pasiekimus ir pažangą  informuojami tėvai (globėjai). Jiems individualiai parodoma surinkta medžiaga, kalbamasi asmeniškai, prašoma papildomos informacijos. Tėvai įvertina vaiko pastangas ir veiklą.

Pagal sukauptą vaiko pažangos medžiagą individualizuojamas ugdymas, parenkami tikslai, metodai, kurie atitinka vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, padeda plėtoti ugdymo perspektyvas, didina vaiko savivertę, padeda suvokti jo galimybes, pažangą ir tuo didžiuotis, taip pat padeda pedagogams numatyti savo kompetencijų tobulinimo sritis.

Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo kriterijai tobulinami ir atnaujinami iškilus poreikiui. Vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo programos įgyvendinimo analizei, ugdymo tęstinumui bei individualios veiklos planavimui.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – Švietimo ir mokslo …