Telefonas: +370 37 312 335
El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt Adresas: Savanorių pr. 236A, Kaunas
Asmens duomenų apsaugaKauno lopšelis-darželis „Linelis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmuo turi teisę:

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

tel. +370 37 312 335

el. p. duomenys@kaunolinelis.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Ugdytinių asmens duomenu tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimu valdymo tvarkos aprašas_Kauno ld Linelis_2022

Svarbūs dokumentai:

Teisės aktai ir dokumentai,  reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą 

Duomenų apsaugos pareigūnų gairės